Skilmálar

Almennir notendaskilmálar / þjónustusamningur

 1. Með notkun og skráningu á síðunni óskar notandi eftir því að ESJA Legal ehf. (hér eftir „félagið“) taki að sér að innheimta bætur vegna tafa á flugi, yfirbókunar flugs sem varð til þess að notenda síðunnar var ekki hleypt um borð eða var vísað frá borði, eða vegna niðurfellingar flugs. Félaginu eða öðrum aðila sem síðar tekur við réttindum úr hendi félagsins er færður einkaréttur til þess að innheimta bætur fyrir hönd notenda.
 2. Notendur síðunnar samþykkja að veita Ómari R. Valdimarssyni lögm., lögmanni félagsins, málflutningsumboð, sem er fullt og ótakmarkað umboð til þess að afla allra gagna, s.s. skýrslna frá opinberum aðilum, leggja fram bótakröfu, semja um bætur, taka við bótum og höfða dómsmál ef þörf krefur til innheimtu bóta vegna atriða sem tilgreind eru í lið 1.
 3. Félagið innheimtir bætur skv. þeim reglum sem gilda um slíkar bætur skv. reglugerð Evrópusambandsins númer 261/2004, fyrir hönd notenda síðunnar og þurfa notendur síðunnar aðeins að greiða félaginu þóknun ef bætur innheimtast. Þóknunin nemur 25% af greiddum bótum að viðbættum virðisaukaskatti. Innheimtist ekki bætur greiða notendur síðunnar enga þóknun, sbr. þó ákvæði 14. gr. þessara skilmála.
 4. Félagið innheimtir aðeins bætur þegar varnarþing flugfélagsins er íslenskur dómstóll, sbr. lög um loftferðir nr. 60/1998 eða 80/2022. Í þeim tilvikum sem varnarþingið er ekki á Íslandi, getur félagið falið erlendum samstarfsaðilum innheimtuna.
 5. Eins og tilgreint er í lið 1) er félaginu veitt heimild til þess að sækja bæturnar úr hendi flugfélagsins fyrir dómstólum, meti félagið málið líklegt til vinnings. Vinnist málið fellur dæmdur málskostnaður og vextir á bótafjárhæð til félagsins. Tapist málið og gagnaðila er dæmdur málskostnaður fellur hann á notanda síðunnar.
 6. Félagið greiðir allan útlagðan kostnað notanda vegna málsins, þ.e. vegna þingfestingar, stefnubirtingar og aksturs. Félagið greiðir ekki útlagðan kostnað gagnaðila.
 7. Félagið skuldbindur sig til þess að reka mál gegn flugfélaginu fyrir hönd notenda með hæfilegum hraða og greiða út bætur til notenda, með eins skjótum hætti og framast er unnt.
 8. Innheimtar bætur eru greiddar inn á fjárvörslureikning félagsins og njóta þeirrar réttarverndar sem um slíka reikninga gilda.
 9. Félaginu er heimilt að segja sig frá málinu á hvaða stigi þess sem er, án þess að tilgreina sérstaklega ástæður þess, en þó skal tryggt að notanda verði ekki valdið réttarspjöllum.
 10. Notandi síðunnar skal upplýsa félagið um bankareikning, sem greiða má bætur notanda inn á, innheimtist þær.
 11. Notandi skal gera allt sem í hans/hennar valdi stendur, til þess að aðstoða félagið við að innheimta bæturnar. Notandi skuldbindur sig til þess að greina satt og rétt frá öllum þeim atriðum er kröfu hans varða og útvega þau skjöl og gögn (s.s. farseðla, vegabréfsupplýsingar o.fl.) sem eðlilegt og sanngjarnt er að krefjast, í þeim tilgangi að tryggja framgang innheimtu kröfunnar. Notandi ber ábyrgð á því að þau gögn sem hann útvegar félaginu séu rétt og sönn.
 12. Notandi síðunnar skuldbindur sig til þess upplýsa félagið tafarlaust, berist honum/henni einhverjar greiðslur frá flugfélaginu vegna þess máls, sem notandinn hefur falið félaginu að sinna fyrir sig.
 13. Notandi síðunnar skuldbindur sig til þess fela ekki þriðja aðila eða aðhafast sjálf/ur við innheimtu kröfunnar, eftir að hafa falið félaginu innheimtu hennar.
 14. Falli notandi á síðari stigum frá beiðni sinni um að félagið innheimti bætur, skal hann greiða félaginu sem nemur 25% af væntum bótum, fyrir mál sem ekki hefur verið þegar stefnt, auk virðisaukaskatts. Hafi málinu verið stefnt skal greiða tímagjald skv. gjaldskrá ESJA Legal ehf. Í málum þar sem staðlaðar bætur eru 250 evrur skal greiða jafnvirði 77.5 evra. Í málum þar sem staðlaðar bætur eru 400 evrur skal greiða jafnvirði 124 evra. Í málum þar sem staðlaðar bætur eru 600 evrur skal greiða jafnvirði 186 evra. Krafan er umreiknuð yfir í krónur á gengi Seðlabanka Íslands á kröfudegi.
 15. Notandi staðfestir, sbr. ákvæði i-liðar 1. mgr. 5. gr. laga um neytendasamninga nr. 16/2016, að honum sé kunnugt um að falli hann frá samningi þessum innan 14 daga frá gerð hans, ber hann allt að einu kostnað skv. 14. gr. skilmála þessara, hafi félagið samþykkt umsókn notandans og sent bótaskyldu flugfélagi kröfubréf. Þá staðfestir notandi að hann hefur óskað sérstaklega eftir því að veiting þjónustunnar hefjist áður en frestur til þess að falla frá samningi rennur út, sbr. b- og c-lið 2. mgr. 23. gr. l. 16/2016. Þar með getur notandi ekki undanskilið sig áföllnum kostnaði í kjölfarið.
 16. Samskipti félagsins við notanda skulu fara fram í gegnum tölvupóst þann, sem notandi gaf upp í umsóknarferlinu. Notandi skuldbindur sig til þess að svara tölvupóstum frá félaginu hratt og
  greiðlega og virða þá tímafresti, sem tilgreindir eru í tölvupóstum, s.s. í tengslum við skil á skriflegum málflutningsumboðum. Svari notandi ekki tölvupóstum beint til hans af félaginu, innan tilgreinds tímafrests, er félaginu heimilt að álíta sem svo að notandi hafi fallið frá beiðni um að félagið innheimti bætur fyrir sig, sbr. ákvæði 14. gr. skilmála þessara.
 17. Foreldrar ólögráða barna sem sækja um bætur fyrir börnin sín eru persónulega ábyrgir fyrir þeim ráðstöfunum sem þeir fela félaginu að sinna.
 18. Notandi lýsir því yfir að hann sé lögráða og hæfur til þess að gera þennan samning við félagið. Notendur skulu aðeins sækja um bætur fyrir þriðju aðila hafi þeir fullgilda heimild til þess. Notandi sem sækir um bætur fyrir þriðja aðila lýsir því yfir að hann beri ábyrgð á þeim kostnaði, sem til getur fallið sbr. m.a. 5. og 14. gr. skilmála þessara.
 19. Bótaskyld flugfélög, sem ekki bregðast við réttmætum kröfubréfum sem send eru í nafni umbj. félagsins, eru ábyrg fyrir greiðslu 10 tíma vinnu skv. gjaldskrá ESJA Legal ehf. á hverjum tíma fyrir sig, vegna vinnu í tengslum við mál viðkomandi, eins og fram kemur í kröfubréfum frá félaginu f.h. notenda.
 20. Um samning þennan gilda íslensk lög og rísi ágreiningur um túlkun hans skal reka mál vegna þess ágreinings fyrir héraðsdómi Reykjavíkur.